دربهداشت تن وحکمت زندگانی

رسول الله (ص) چنین فرمودند

  - پروردگار متعال هیچ دردی رابی درمان نیافریده است .مگر بیماری سام(مرگ) که درمان ندارد.
- آنانکه اثری ازآبله بربدن دارند عمری طولانی خواهند گذرانید.این دسته رابه طول عمر بشارت دهید .
- اساس هربیماری درد سرها ست .
- تا درخود اشتها نیافته اید دست به طعام درازمکنید و همچنان که درخود اشتها را احساس می کنید دست از طعام بکشید.
- معده ی آدمیزاد کانون همه دردهاست.
- اساس هرمداوا گرم داشتن موضع درد وبیماریست .


- نفس خود را به هرچه عادت داده اید وا بگذارید.

- پروردگار متعال آن سفره را درست می دارد که درکنار آن دست زیاد باشد (( یعنی خورندگان در اطراف آن بیشتر باشند . )

- در خوراک گرم برکت اندک است . برکت زیاد در خوراکهای سرد یافت می شود.

- به هنگام غذاخوردن پای خودرا از کفش به درآورید زیرا پای شما آسوده خواهد ماند واین سنت ،سنت زیبا ئیست .

- با زیر دستان غذا خوردن نوعی فروتنی است .بهشت به آنان که با زیردستان غذا می خوردند مشتاق است .

- پنیر رابا گردو تناول کنید .- آنکس که به خدا وروز رستاخیز ایمان دارد باید مهمان خویش را محترم شمارد.

-
آنکس که کمتر می خورد حساب او به روز قیامت نیز سبکتر خواهد بود.

-
درحال ایستادن از نوشیدن بپرهیزید .

-
سلامتی درده متاع تحقق می یابد ؟؟؟ شمرده خواهد شد :1-گندم 2- جو 3- زبیب( نوعی کشمش) 4- ذرت 5- پیه 6- عسل 7- پنیر 8- گردو 9- روغن 10- خرما

-
وقتی آدمیزاد جز تجارت خوار بار تجارت دیگری نداشته باشد به طغیان و معصیت خواهد افتاد .

-
آنکس که نوعی از غذا را با امیدگران شدن وگرانتر فروختن 40روز نگه دارد.هم اواز خدا بری است وهم خداوند ازوی برائت خواهد جست .

-
آنانکه طعام مردم را احتکار می کنند سرانجام به بیماری (جذام) یعنی :نفرت مردم .و افلاس دچار خواهند شد .

-
سحر خیز باشید تا برکت آسمان ها را دریابید .

-
بهترین طعام های شما نان وبهترین میوه های شما انگوراست .

-
نان رابا کارد نبرید، آنچنان که خداوند محترمش داشته ، احترامش کنید.

-
غذای خودرابا نمک آغاز کنید.

-
آنان که پیش از غذا اندکی نمک می چشند از 330 بلا درامان خواهند بود.

-
بهترین نوشیدنی هادر دنیا و آخرت آب است .

-
وقتی تشنه شدید آنچنان آب بیاشامید که گویی آب را می مکید و هرگز آنرا لا جرعه به سر مکشید .

-
آنان که به زیاد خوردن وزیاد نوشیدن عادت کرده اند مردمی سنگدل هستند.

-
بهترین خورش ها دردنیا و آخرت گوشت وانگور است ومن نه این دو خوراک را می خورم ونه حرامش می دارم.

-
تا می توانید از گوشت گوسفند استفاده کنید.

-
گوشت مایه روئیدن گوشت است .

-
آنکس که چهل روز لب به گوشت نزند خوی اش ناخوش خواهد شد.

-
آنکس که به هنگام اضطراروضرورت از مردار و گوشت خوک وخون بپرهیزد ودنیا را وداع گوید جایش در دوزخ خواهد بود .

-
آنکس که ازمیوه ی تنها تناول کند ، زیانی نخواهد دید .

-
روغنی که از عطر بنفشه معطراست ،بکاربرید ،زیرا این روغن در زمستان گرم ودرتابستان سرد است .

-
به زنان حامله شیر بنوشانید زیرا شیر در مشاعر کودک حسن تأثیر خواهد داشت.

 –
وقتی شیر نوشیده اید ،دهانتان رابا آب بشوئید زیرا بقایای چربی آن در دهانتان خواهد ماند.
-
غذا خوردن دربازار (( یعنی درملاعام)) نوعی پستی است.

-
مؤمن همیشه به اشتهای اهل خانه ی خود غذا می خورد ولی منافق اهل خانه ی خود را محکوم اشتهای خویش می دارد.((یعنی تا خود به غذا میل نکند اجازه نمی دهد سفره پهن شود))

-
هنگامی که سفره چیده شده هرکس درهرجا نشسته ازآنچه دم دستش قرار دارد تناول کند ودست به آنسوی پیش نبرد.

-
تا همگان سیر نشده اند از غذا دست مکشید ،زیرا این عمل برای همسفره های شما مایه ی شرمساری خواهد بود.

-
برکت دروسط طعام قرار دارد بنابراین به وسط طعام دست دراز مکنید.

-
پس از غذا بلافاصله دندانهای خودرا خلال کنید ودهانتان را بوسیله ی مضمضه با آب بشوئید تا دندانهای ((انیاب و ثنایای)) شما آرام گیرند.

-
از خلال استفاده کنید زیرا خلال کردن نوعی نظافت است ونظافت از ایمان است وایمان با صاحب خود ((مؤمن )) دربهشت قرارخواهد داشت .

-
طعام مردم کریم دوا و طعام مردم لئیم وفرومایه درد است .

-
با هم غذا بخورید زیرا خداوند برکت را در اجتماع نهاده است .

-
ازخوردن غذاهای گوناگون بریک سفره بپرهیزید زیرا این نوع خوراک نامبارک است .

-
آنکس که گرسنه باشد اگر گرسنگی خویش را کتمان کند ((یعنی عزت نفس نشان دهد))واز عرض حاجت بپرهیزد خداوند یک سال روزی حلال در حق وی مقرر خواهد داشت.موضوع :
سیره اهل بیت ,